Wywiad z Michaelem Meislerem, globalnym liderem podatkowym EY Blockchain

Są dwa słowa, których prawie każdy inwestor kryptowalut nie lubi słyszeć, podatki kryptowalutowe. Dla większości inwestorów mętne wody podatków od kryptowalut dostarczają jedynego bólu głowy, jeśli chodzi o dokumenty.

Aby pomóc w rozbiciu obecnego stanu podatków od kryptowalut, Coincentral przeprowadził wywiad Ernst & Młody globalny lider podatkowy Blockchain, Michael Meisler. Meisler nie tylko udzielił potężnych rad, które pomogą Ci złożyć wniosek w nadchodzącym sezonie podatkowym, ale także podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości branży kryptowalut i blockchain. Cieszyć się!

Wywiad z Ernstem & Younga, Michael Meisler

Jak reforma podatkowa 2018 wpłynęła na branżę kryptowalut?

Można śmiało powiedzieć, że ustawa o cięciu podatkowym i zatrudnieniu (TCJA) wpłynęła na wiele branż, w tym branżę kryptowalut. Reforma podatkowa spowodowała, że ​​wszyscy podatnicy zastanowili się, jak i gdzie prowadzą działalność, i to samo prawdopodobnie dotyczy firm z branży kryptowalut.

W związku z tym, chociaż nie było konkretnych wskazówek dotyczących kryptowalut w TCJA, jedną rzeczą wartą odnotowania jest to, że TCJA zmieniła zasady związane z giełdami podobnego rodzaju zgodnie z rozdz. 1031 Kodeksu Podatkowego (Kodeksu). Ta zmiana, obowiązująca dla lat podlegających opodatkowaniu rozpoczynających się w 2018 r. I później, jasno pokazuje, że wymiany tego samego rodzaju mają teraz zastosowanie tylko do wymiany nieruchomości. Przed TCJA, podobne wymiany mogły dotyczyć szerszej gamy aktywów.

Rozumiem, że przed tą zmianą niektórzy podatnicy i doradcy podatkowi wierzyli, że istniało stanowisko twierdzące, że wymiana jednej kryptowaluty na inną może kwalifikować się do traktowania w podobny sposób. Chociaż niekoniecznie takie było moje stanowisko przed 2018 rokiem, TCJA eliminuje teraz nawet możliwość tego stanowiska na podstawie perspektywicznej.

W jaki sposób organy regulacyjne zapewniły jasność w zakresie podatków od kryptowalut w ciągu ostatniego roku?

Chociaż wolałbym ograniczyć moje odpowiedzi do traktowania podatkowego, pozostawiając inne kwestie regulacyjne prawnikom, którzy zajmują się tymi sprawami bardziej bezpośrednio, monitorowaliśmy sposób traktowania kryptowalut przez organy regulacyjne poza Skarbem Państwa i IRS, aby pomóc w informowaniu naszej firmy analiza opodatkowania kryptowalut na podstawie różnych przepisów Kodeksu.

Chociaż nadal istnieje duża niepewność co do traktowania podatków, jednym z niedawnych przykładów może być fakt, że kontrakty futures na Bitcoin są obecnie sprzedawane na Cboe i CME. Ponadto Bitcoin został uznany przez CFTC za towar w 2015 r. Czynniki te wsparły uznanie Bitcoin za towar dla celów kilku postanowień Kodeksu (tj. Do celów podatkowych).

Doradcy nadal borykają się z tym, jak daleko można rozszerzyć jakąkolwiek analizę związaną z Bitcoinem, biorąc pod uwagę kwestie podatkowe związane z innymi kryptowalutami. Jednak można uczciwie powiedzieć, że traktowanie tych aktywów do celów podatkowych może nie być statyczne i że ciągłe zmiany w przepisach mogą wpłynąć na doradztwo podatkowe w tej dziedzinie.

Jakie agencje rządowe inne niż IRS wpływają na podatki od kryptowalut?

W mojej odpowiedzi na poprzednie pytanie podałem kilka przykładów. Jednak podczas gdy monitorujemy działalność innych agencji, trudno mi odpowiedzieć bardziej szczegółowo. Stwierdziłem, że monitorujemy komentarze SEC i CFTC. Ale monitorujemy również działania na całym świecie, które mogą mieć wpływ na porady udzielane przez nas inwestującym w kryptowaluty.

Logo EY 1


Czy są jakieś różnice podatkowe między tokenami użytkowymi i zabezpieczającymi??

Kolejna trudna kwestia polega na tym, że Ministerstwo Skarbu ma tak ograniczone wytyczne dotyczące traktowania tych żetonów. Jedyne dotychczasowe wytyczne dotyczące kryptowalut, które przekazał Ministerstwo Skarbu, znajdują się w Zawiadomieniu 2014-21. Obwieszczenie to stanowi, że „wymienialna wirtualna waluta”, którą można zamienić na waluty fiducjarne, powinna być traktowana jako własność do celów federalnego podatku dochodowego.

Tematy poruszone w tym zawiadomieniu obejmują działania związane z wydobyciem kryptowalut oraz konsekwencje podatkowe wykorzystania kryptowalut do zapłaty za towary lub usługi. Wytyczne nie zawierają wskazówek dotyczących odpowiedniego traktowania podatników, którzy albo sprzedają tokeny, albo pozyskują kapitał w związku z emisją tokenów. Podatnicy i doradcy podatkowi różnie wypowiadali się na temat odpowiedniego traktowania podatników pozyskujących kapitał poprzez emisję tokenów.

W przypadku, gdy podatnik wydaje token narzędziowy, niektórzy podatnicy zajmowali wcześniej stanowisko, że takie tokeny nie są papierami wartościowymi do celów SEC i że ich emisja na ogół zapewnia dostęp do platformy do zbudowania lub dostęp do usługi lub produktu być rozwijane w przyszłości. Utrudnia to spojrzenie na emisję takich tokenów jako odnoszącą się do jednego z kilku wyjątków od opodatkowania istniejących na mocy Kodeksu, co sugeruje, że sprzedaż takich tokenów może podlegać opodatkowaniu..

Oferty tokenów bezpieczeństwa znacznie się różnią. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedawcy tych tokenów przyznali, że oczekuje się, że ich tokeny będą traktowane przez SEC jako papiery wartościowe. W związku z tym te tokeny mogą wymagać rejestracji. Tokeny mogą mieć rzeczywiste aktywa, do których inwestorzy mogą mieć dostęp w przypadku likwidacji emitenta bazowego.

W związku z tym te tokeny mogą zacząć mieć bardziej tradycyjne cechy kapitału, które posuwają analizę do przodu, czy emisja tych tokenów może kwalifikować się do zwolnienia z podatku na podstawie Kodeksu. Należy podkreślić, że jakiekolwiek stanowisko związane z którymkolwiek z rodzajów emisji tokenów nie zawiera w tym momencie jasnych wskazówek ze strony Departamentu Skarbu.

W związku z tym nikt nie powinien zakładać żadnej pewności co do odmiennego traktowania tych dwóch typów tokenów bez omówienia wszystkich istotnych faktów i okoliczności związanych z tokenami z kompetentnym doradcą podatkowym..

Jakieś mądre słowa dla inwestorów kryptowalut, które pomogą im przygotować się do płacenia własnych podatków? W którym momencie inwestor powinien skontaktować się ze specjalistą podatkowym, aby naliczyć podatek od kryptowalut?

Przede wszystkim sprzedaż lub wymianę kryptowalut należy traktować jako transakcje podlegające opodatkowaniu, chyba że otrzymałeś stosowną poradę przeciwną. Porada ta powinna dokładnie udokumentować, na którym przepisie Kodeksu podatnik powinien się oprzeć, aby poprzeć swoje stanowisko.

Po drugie, należy pamiętać, że regulator, taki jak SEC, stwierdzający, że dana kryptowaluta jest lub nie jest zabezpieczeniem do swoich celów, nie może oznaczać, że ta kryptowaluta jest lub nie jest zabezpieczeniem do celów podatkowych. Rozróżnienie, czy składnik aktywów jest uważany za papier wartościowy do celów podatkowych, czy nie, może mieć znaczące konsekwencje dla inwestorów amerykańskich i zagranicznych w te aktywa. Dla tych, którzy prowadzą intensywny handel, kwestie związane z metodą rachunkowości stosowaną do określenia skorygowanej podstawy sprzedawanych aktywów są ważne i należy je rozważyć..

To, który inwestor powinien skontaktować się ze specjalistą podatkowym, to kolejne trudne pytanie (bez wydawania się wyrozumiałym). Powiedziałbym, że trader, który ma wiele transakcji na różnych giełdach lub z różnych portfeli, prawdopodobnie potrzebuje pomocy w rozważeniu odpowiedniej metody rozliczania swoich zysków i strat.

Inwestorzy lub handlowcy ze znacznymi wbudowanymi zyskami lub stratami mogą skorzystać z pomocy w rozważeniu ich ogólnej sytuacji podatkowej przed uznaniem tych zysków lub strat. Dla inwestorów, którzy uzyskali dostęp do nowych kryptowalut w wyniku forków w łańcuchu bloków lub w wyniku airdrop, pojawiają się dodatkowe problemy, ponieważ nie ma jasnych wskazówek dotyczących prawidłowego opodatkowania po otrzymaniu tych aktywów.

Otrzymaliśmy nawet pytania dotyczące zgłoszeń FBAR do inwestorów posiadających rachunki na giełdach kryptowalut poza Stanami Zjednoczonymi.

Czy możesz szybko wyjaśnić, kiedy inwestor potrzebuje formularza podatkowego 8949 lub formularza 1040, załącznik D?

W zakresie, w jakim kryptowaluty są uznawane za aktywa kapitałowe w odniesieniu do konkretnego podatnika, podatnik podlegający obowiązkowi raportowania podatku dochodowego w USA w odniesieniu do wszelkich zrealizowanych zysków lub strat kapitałowych w związku ze sprzedażą lub wymianą kryptowaluty powinien zgłosić takie zyski lub straty kapitałowe na formularzu 8949.

Ponadto załącznik D należy dołączyć do federalnego zeznania podatkowego podatnika. Wykaz D zapewnia miejsce na raportowanie zysków i strat kapitałowych zgłoszonych na formularzu 8949, a także innych zysków i strat kapitałowych, które mogły nie zostać uwzględnione w formularzu 8949.

Co inwestorzy muszą wiedzieć o wydobywaniu kryptowalut, zrzutach z powietrza i naliczaniu podatków?

Cóż, inwestorzy powinni wiedzieć, co jest znane, a co nie jest punktem wyjścia. Jak wspomniano wcześniej, Ministerstwo Skarbu podało w zawiadomieniu 2014-21, że wydobywana „wymienialna waluta wirtualna” powinna być traktowana jako dochód z samozatrudnienia. Mimo to uważam, że dalszy przegląd wyników operacyjnych podatnika może być uzasadniony w celu rozważenia, czy taki podatnik jest zaangażowany w handel lub działalność gospodarczą związaną z tym samozatrudnieniem, czy też jest tylko hobby.

Może to wpłynąć na zdolność podatnika do dochodzenia strat / wydatków związanych z tą działalnością. Ponadto, jak wspomniano wcześniej, nie ma jasnych wskazówek, jak należy traktować tokeny otrzymane w ramach zrzutu. W związku z tym podatnik, który otrzymuje tokeny w ramach zrzutu, powinien omówić potencjalne pozycje związane z terminem i kwotą dochodu, jeśli takie istnieją, do ujęcia w związku ze zrzutem..

Podobnie, nie ma aktualnych wytycznych dotyczących bezpośrednio kwestii związanych z dochodem związanym ze stawkowaniem. W związku z tym podatnicy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, aby rozważyć potencjalne dostępne im stanowiska w świetle ich faktów i okoliczności oraz tolerancji na ryzyko.

Jakie obszary podatków od kryptowalut rząd musi udzielić więcej wskazówek?

Wiele obszarów, które zostały już wymienione powyżej. W szczególności traktowanie emitentów w związku z pozyskiwaniem kapitału poprzez emisję tokenów, traktowanie dochodu realizowanego w związku z forkami, airdropami i stakingiem, wymogi dotyczące przekazywania informacji podatnikom i giełdom, zastosowanie różnych przepisów Kodeksu powszechnie stosowanych do inwestycji w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe dla handlowców i inwestorów w kryptowaluty (np. czy zasady sprzedaży przez pranie, wycena według wartości rynkowej i inne zasady związane z „zabezpieczeniami” wynikające z Kodeksu mają zastosowanie do transakcji kryptowalutowych).

Ponadto jednym z ważnych obszarów niejasnych jest kwestia „bezpiecznej przystani” dla handlowców papierami wartościowymi lub towarami w ramach Sec. 864 (b) Kodeksu można w jakiś sposób rozszerzyć na handlowców kryptowalut.

Dlaczego w ciągu ostatniego roku nastąpił wzrost ofert tokenów zabezpieczających?

Mam kilka pomysłów. Ale ponieważ udzielam jedynie porad podatkowych uczestnikom tego obszaru, polecam tym, którzy prowadzą bardziej regularne rozmowy z organami regulacyjnymi w tym obszarze.

Co przyniesie rok 2019 w zakresie udoskonalenia i egzekwowania podatków od kryptowalut?

Nie jest jasne, w jakim tempie pojawią się jakiekolwiek wskazówki. W odniesieniu do egzekwowania należy spodziewać się tendencji do zwiększonego egzekwowania w celu przechwytywania informacji dotyczących zysków z kryptowaluty.

IRS powołał grupę zadaniową, która ma skupić się na egzekwowaniu przepisów. Ponadto IRS dołączył do globalnej koalicji podatkowej mającej na celu zwalczanie nieprzestrzegania przepisów, znanej jako Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5). W skład tej koalicji wchodzą agencje rządowe Australii, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Czy przegapiliśmy coś, co chciałeś, żebyśmy zakryli?

Potencjalna potrzeba składania wniosków przez FBAR dla tych, którzy mają rachunki na zagranicznych giełdach, może być dla wielu problemem. Nie ma jasnych wskazówek co do tego, czy rachunki te podlegają FBAR. Jednak potencjalne kary za niezłożenie, jeśli będzie to wymagane, mogą być tak wysokie, że podatnicy powinni dokładnie omówić to ze swoim doradcą, szczególnie w przypadku podatników, którzy chcą uniknąć zgłaszania tych rachunków.

Uważam również, że ogólnym tematem jest ogromna niepewność w odniesieniu do traktowania podatkowego znacznej liczby transakcji / problemów związanych z kryptowalutami. Zalecam, aby większość podatników posiadających więcej niż kilka transakcji na kryptowalutach rozważyła potrzebę dodatkowych porad podatkowych.

Dziękuję za poświęcony czas i wgląd!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map