Co to jest Maker Dai? | Przewodnik dla początkujących

Co to jest Maker Dai?

Oferując realny substytut stablecoina dla Tether, Maker to inteligentna platforma kontraktowa, która kontroluje i sprzedaje Dai. Zdecentralizowana i pozbawiona zaufania platforma Maker stabilizuje wartość Dai do jednego dolara amerykańskiego za pomocą zewnętrznych mechanizmów rynkowych i zachęt ekonomicznych.

Eliminując konieczność zaufania scentralizowanej organizacji i kłopotów z audytami zewnętrznymi, Maker oferuje przejrzysty system stablecoin, który jest w pełni kontrolowalny w łańcuchu bloków Ethereum.

Logo producenta

Maker’s Dual Coin System

Platforma Maker ma dwie monety: Makercoin (MKR) i Dai (DAI).

Makercoin – Token o zmiennej cenie, który służy do zarządzania platformą Maker

Dai – Moneta o stabilnej cenie, nadająca się do płatności, oszczędności lub zabezpieczenia

Porównanie Dai z uwięzią

Podobieństwa


 • Cena £ – Oba są sztywno powiązane z ceną jednego dolara amerykańskiego
 • Typ zasobu – Oba są aktywami zabezpieczonymi
 • Minowalność – Obie monety nie nadają się do wydobycia

Różnice

 • Aktywa zabezpieczające – Tether jest wspierany przez fiducjarne dolary amerykańskie w skontrolowanych rezerwach bankowych, podczas gdy Dai jest wspierany przez nadmiernie zabezpieczone inteligentne kontrakty Ethereum.
 • Stabilizacja cen – Cena uwięzi zależy w całości od możliwości wymiany jednej uwięzi na jednego dolara amerykańskiego. Cena Dai jest ustabilizowana na poziomie jednego dolara amerykańskiego za pomocą zewnętrznych czynników rynkowych, takich jak zabezpieczone pozycje długu (CDP), autonomiczne mechanizmy zwrotne i zewnętrzne zachęty ekonomiczne.
 • Blockchain – Tether jest wydawany na łańcuchu blokowym Bitcoin za pośrednictwem protokołu Omni Layer, podczas gdy Dai jest wydawany na łańcuchu blokowym Ethereum.
 • Decentralizacja – Tether jest zasadniczo scentralizowany, ponieważ może być utworzony lub zniszczony tylko przez Tether Limited. Z drugiej strony Dai jest bardziej zdecentralizowany, ponieważ Dai może być tworzony i niszczony tylko przez indywidualnych użytkowników.

Dlaczego potrzebne są stablecoiny

Ze względu na ogromną zmienność zwykłe kryptowaluty nie są idealne do jakiejkolwiek formy płatności bezpośredniej lub wykorzystania jako zabezpieczenia. Aby zapobiec ogromnym wahaniom wartości, potrzebne są stablecoiny, aby zmniejszyć ryzyko rynkowe rtęciowych aktywów kryptograficznych.

Dai Stablecoin używa

Maker obejmuje cztery szerokie rynki, które mogą skorzystać na wykorzystaniu Dai.

 1. Rynki hazardowe – Zakłady długoterminowe są nielogiczne przy niestabilnych kryptowalutach. Zmienne kryptowaluty narażają gracza nie tylko na ryzyko zakładu, ale także na ryzyko ceny aktywów bazowych. Korzystanie z kryptowaluty o stabilnej cenie, takiej jak Dai, pozwala graczowi wyodrębnić swoje ryzyko wyłącznie z tytułu zakładu hazardowego.
 2. Rynki finansowe – Zabezpieczenie o stabilnej cenie, takie jak Dai, jest potrzebne w przypadku opcji i inteligentnych kontraktów pochodnych w sektorze finansowym. Zabezpieczone pozycje dłużne Maker oferują również zdecentralizowaną dźwignię handlową bez pozwolenia.
 3. Handel międzynarodowy – Koszt transakcji międzynarodowych może być znaczny; Dai pozwala na odpowiednie ograniczenie zmienności kursów walut, a także eliminuje pośredników z procesu transakcyjnego.
 4. Przejrzyste systemy księgowe – Dzięki całkowicie weryfikowalnym transakcjom, Dai pozwala rządom, korporacjom i organizacjom zwiększyć swoją wydajność i zmniejszyć ryzyko korupcji.

Strona Kreatora

Podstawowe funkcje MKR

MKR ma trzy podstawowe role na platformie Maker:

1. Token narzędziowy

Możesz używać MKR tylko do regulowania opłat naliczonych na CDP, które generują Dai w systemie Maker. Kiedy płacisz opłaty, MKR jest „spalany” lub usuwany z dostawy. Podaż MKR zmniejszy się wraz ze spalaniem MKR. Jeśli popyt na Dai i CDP wzrośnie, popyt na MKR również powinien wzrosnąć.

2. Żeton zarządzania

Posiadacze MKR używają tokena do głosowania na zarządzanie ryzykiem i logistykę systemu Maker. Proces głosowania w programie Maker odbywa się w trybie ciągłego głosowania zatwierdzającego.

Ciągłe głosowanie zatwierdzające – Każdy posiadacz MKR może głosować na dowolną liczbę propozycji w posiadanym MKR. Każdy posiadacz MKR może również złożyć nową propozycję. Wyborcy mogą w dowolnym momencie wycofać lub oddać głosy na dowolną propozycję. Propozycja, która uzyska najwięcej głosów spośród wszystkich posiadaczy MKR, staje się „najlepszą propozycją” i może być aktywowana w celu wprowadzenia zmian w parametrach ryzyka systemu.

3. Zasoby dotyczące dokapitalizowania

Jeśli część portfela zabezpieczeń zostanie niedostatecznie zabezpieczona, system Maker automatycznie tworzy nowe tokeny MKR i sprzedaje je na rynku. W ten sposób natychmiast pozyskuje się pieniądze na skapitalizowanie niedoboru wartości w systemie i przywraca cały system Maker z niewypłacalności. Złe zarządzanie spowoduje osłabienie wartości wszystkich tokenów MKR. Tworzy to system kar, który powinien dostosować interesy wyborców do Maker z interesami całego systemu Maker.

Jak działa system Maker

Aby użytkownik mógł wejść w interakcję z Maker System, musi najpierw utworzyć zabezpieczoną pozycję dłużną.

Zabezpieczone pozycje długu

Aby utworzyć Dai na platformie Maker, użytkownik musi wykorzystać swój Ethereum w unikalnych inteligentnych kontraktach Maker, znanych jako Collateralized Debt Positions (CDP). Chociaż CDP generują Dai do wykorzystania przez użytkownika, z upływem czasu są również naliczane odsetki zwane „opłatą za stabilność”.

Obecnie Pooled Ether (PETH) jest jedynym typem zabezpieczenia akceptowanym na platformie Maker. Aby uzyskać Dai z CDP, użytkownik musi najpierw przekonwertować swój Ether na PETH.

Interakcja użytkownika z CDP ma cztery podstawowe etapy:

 1. Tworzenie CDP. Użytkownik najpierw wysyła transakcję do programu Maker, aby utworzyć CDP. Następnie użytkownik musi wysłać swój PETH w celu zabezpieczenia CDP.
 2. Generowanie Dai. Następnie użytkownik wysyła transakcję określającą żądaną kwotę Dai z CDP. Gdy użytkownik otrzymuje Dai, równoważna kwota długu w postaci PETH zostaje zamknięta w inteligentnym kontrakcie. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do tego zablokowanego zabezpieczenia, dopóki nie spłacony dług Dai nie zostanie spłacony.
 3. Uzgodnienie zadłużenia. Aby otrzymać zwrot swojego zabezpieczenia, użytkownik musi spłacić swój niespłacony dług w CDP, a także uiścić „opłatę za stabilność”, która zasadniczo pełni rolę odsetek od niespłaconego długu. Opłaty za stabilność należy uiścić w MKR, podczas gdy niespłacony dług może zostać spłacony tylko w Dai.
 4. Wycofywanie zabezpieczenia. Po spłaceniu długu użytkownika i opłaty za stabilność użytkownik może w końcu odzyskać swoje zabezpieczenie, wysyłając transakcję do Maker.

Parametry ryzyka CDP

Posiadacze MKR głosują nad czterema kluczowymi parametrami ryzyka dla CDP, aby zapewnić stabilność systemu Maker:

 1. Pułap zadłużenia – Maksymalna kwota długu, który może zostać utworzony przez jeden typ CDP
 2. Wskaźnik likwidacji – Wskaźnik zabezpieczenia do zadłużenia, przy którym CDP staje się podatny na likwidację
 3. Opłata za stabilność – Dodatkowa opłata obliczana jako roczny zysk w procentach oprócz zadłużenia zadłużenia CDP
 4. Stosunek kar – Współczynnik maksymalnej kwoty DAI, którą można uzyskać w przypadku likwidacji

Mechanizmy stabilności cen

System Maker Stablecoin wykorzystuje zewnętrzne czynniki rynkowe i zachęty ekonomiczne, aby powiązać Dai z wartością dolara.

Cena docelowa

Cena docelowa Dai ma dwie podstawowe funkcje na platformie Maker:

 1. Oblicz stosunek zabezpieczenia do zadłużenia CDP
 2. Określ wartość aktywów zabezpieczających w przypadku rozliczenia globalnego

Mechanizm sprzężenia zwrotnego docelowej stawki

W przypadku poważnej niestabilności rynku mechanizm sprzężenia zwrotnego docelowej stawki (TRFM) może zostać zautomatyzowany. Po włączeniu Dai Stablecoin System dostosowuje Kurs Docelowy w celu ustabilizowania ceny rynkowej Dai bliżej Ceny Docelowej.

Zaangażowanie TRFM przełamuje ustalony kurs Dai do dolara amerykańskiego, ale zmienia kurs docelowy, aby zachęcić uczestników rynku do utrzymania ceny Dai na cenie docelowej.

Cena rynkowa spada poniżej ceny docelowej

Jeśli cena rynkowa Dai jest niższa od ceny docelowej, TFRM podniesie kurs docelowy.

Wzrost wartości docelowej powoduje, że generowanie Dai staje się droższe. Jednocześnie zwiększona Docelowa Stopa powoduje wzrost zysków kapitałowych z posiadania Dai. Większe zyski kapitałowe pobudzą zagregowany popyt Dai.

Wzrost docelowej stawki zmniejszy podaż Dai, jednocześnie zwiększając popyt na Dai. Podstawowa ekonomia powinna spowodować, że cena rynkowa Dai wzrośnie z powrotem do ceny docelowej.

Cena rynkowa rośnie powyżej ceny docelowej

Jeśli cena rynkowa Dai jest wyższa od ceny docelowej, TFRM obniży kurs docelowy.

Spadek wartości docelowej powoduje, że generowanie Dai staje się tańsze. Jednocześnie obniżona Stopa Docelowa obniży zyski kapitałowe związane z utrzymaniem Dai. Zmniejszone zyski kapitałowe zmniejszą zagregowany popyt Dai.

Spadek docelowej stawki zwiększy podaż Dai, jednocześnie zmniejszając popyt na Dai. Podstawowa ekonomia powinna spowodować, że cena rynkowa Dai spadnie z powrotem do ceny docelowej.

Parametr czułości

Parametr czułości systemu stablecoin określa wielkość Docelowej Stawki w odpowiedzi na jakąkolwiek zmianę ceny rynkowej Dai.

Za każdym razem, gdy parametr czułości i docelowa stawka są równe zero, Dai zostanie powiązany z bieżącą ceną docelową.

Globalne rozliczenie

Zdecentralizowana opcja ostatniego wyboru, globalne rozliczenie gwarantuje posiadaczom Dai cenę docelową w nagłych przypadkach. Rozliczenie globalne powoli zamyka cały system Maker i zapewnia wszystkim użytkownikom uzyskanie wartości netto aktywów, do których są uprawnieni.

Aby doszło do globalnego porozumienia, wyborcy MKR muszą głosować nad sytuacją, aby upewnić się, że zamknięcie systemu jest naprawdę konieczne. Niektóre przypadki, które mogą zasługiwać na globalne rozstrzygnięcie, obejmują długoterminową irracjonalność rynkową, naruszenie bezpieczeństwa lub aktualizacje systemu.

Czynniki ryzyka platformy Maker

Żaden system nie jest doskonały. Maker przedstawia swoje największe czynniki ryzyka przy wdrażaniu swojej platformy. Wymienia również działania mające na celu złagodzenie tych czynników ryzyka.

 1. Złośliwy atak hakerski – Jeśli wdrożone inteligentne kontrakty zawierają jakąkolwiek lukę w zabezpieczeniach, złośliwy programista może próbować ukraść zabezpieczenia z platformy Maker.
 2. Wydarzenie Black Swan – Jeśli Ethereum ma gwałtowną, nieoczekiwaną awarię, system Maker może nie być w stanie utrzymać kontroli cen aktywów systemowych.
 3. Konkurencja – Całkowicie zdecentralizowany system Dai Stabalecoin jest niezwykle złożony. Producent obawia się, że rynek może zdecydować się na prostszy, scentralizowany zasób cyfrowy.
 4. Irracjonalne rynki – Irracjonalne działania rynkowe przez wystarczająco długi czas mogą spowodować, że użytkownicy Maker stracą zaufanie do stabilności i płynności systemu.
 5. Awaria zespołu twórców – Zespół zarządzający Maker w pełni zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z błędu ludzkiego lub braku przygotowania się na wszystkie okoliczności.

Pozyskiwanie funduszy i handel

Ponieważ Dai jest sztywno powiązany z ceną jednego dolara amerykańskiego, nie jest przeznaczony do handlu. Aby wygenerować Dai, pobierz przeglądarkę Ethereum, taką jak MetaMask i przejdź do Platforma Dai.

MKR był początkowo sprzedawany na forum publicznym i miał wiele ofert prywatnych przed przejściem do Openledger. Obecnie MKR i Dai są sprzedawane za pośrednictwem zdecentralizowanej wymiany Oasis (OasisDex).

Aby połączyć się z OasisDex, otwórz przeglądarkę Ethereum i przejdź do OasisDex.

MKR ma obecnie w obiegu 618,228 z całkowitej ilości 1000000.

Jak przechowywać Makercoin i Dai

Zarówno Maker, jak i Dai to standardowe tokeny Ethereum zgodne ze standardem ERC-20. Dlatego Maker i Dai muszą być przechowywane w portfelu zgodnym z ERC-20, takim jak MyEtherWallet.

Oferując lepsze zabezpieczenia niż portfele programowe, portfele sprzętowe, takie jak Ledger Nano S i Trezor, są ogólnie najbezpieczniejszym sposobem przechowywania standardowych tokenów ERC-20.

Rozwój produktu

Pierwszy w pełni zdecentralizowany stablecoin na Ethereum, Dai został oficjalnie uruchomiony 18 grudnia 2017 roku.

W ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy Maker Platforms planuje zwiększyć liczbę rodzajów zabezpieczeń, które można wykorzystać do wygenerowania Dai. W tej chwili tylko Pooled Ethereum może być używane do tworzenia CDP i tworzenia Dai.

Plan rozwoju programu Maker jest dość agresywny i koncentruje się na szerokim zastosowaniu Dai w czasie w wielu aplikacjach blockchain.

Maker Pipeline

Zespół twórców

Utworzona prawie trzy lata temu aplikacja Maker Maker szybko urosła z niewielkiego zespołu do ponad trzydziestu pięciu członków. Maker two jest prowadzony przez Rune Christensena, jej CEO i założyciela.

Rune Christensen

Wniosek

Biorąc pod uwagę prawdziwość rezerw dolarowych Tether, Maker’s Dai zapewnia realny substytut stablecoina. Maker stworzył w pełni kontrolowalny i przejrzysty system stablecoin, który jest naprawdę zdecentralizowany i pozbawiony zaufania. Cały ekosystem blockchain powinien skorzystać na uruchomieniu Dai.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę Maker Maker stronie internetowej i jej biały papier.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map